Všeobecné obchodní podmínky
společnosti ZASYKO s.r.o., IČ:26252309, se sídlem Svratouch 45

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.zasyko.cz, který je provozován ZASYKO s.r.o., IČ:26252309, se sídlem Svratouch
45, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23333Tyto
VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi ZASYKO s.r.o., IČ:26252309, se sídlem Svratouch 45, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23333 (dále jen  „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen  „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na  tyto obchodní podmínky
je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí  maximálně 7 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do  3 pracovních dní  od  uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž  se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží.Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno  při  převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při  jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet
až od  úplného zaplacení kupní ceny, tj. od  připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

FOFR
Osobní převzetí

50kg FOFR

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od  zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při  každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

V případě  vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do  14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.V případě objednávky zboží v hodnotě nad 10000,- Kč nese náklady na dopravu a platbu Prodávající.

3. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři  týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li
na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li  o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při  převzetí kupujícím.

V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při  jeho předání.  Kupujícím, kteří jsou podnikateli
a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba
12 měsíců.

Pro  uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

4. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při  uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

 1. právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
 2. právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
 3. v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.)  má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od  kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

 1. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od  kupní smlouvy
  v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již  3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat
 2. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od  kupní smlouvy
  jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:
 3. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od  kupní smlouvy

Reklamaci lze  uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy:

 • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
 • prokazatelných nedovolených zásahů do  zboží
 • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována
  po  uplynutí této lhůty
 • vady způsobené vlivem živelných katastrof

5. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od  této Smlouvy bez jakékoli sankce
ve lhůtě 14-ti dnů od  převzetí  zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od  Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem
a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od  smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem  Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od  Smlouvy v případě, kdy  Kupující neuhradí plnou výši  kuní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

6. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu  plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere  na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do  5 pracovních dnů ode dne, kdy  taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí  na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí  právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro  účely kontraktace
s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie
dne 17. června 2008 (dále jen  „Řím  I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koSutrapnia: 3/4 zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím  I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost  zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do  nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl  záměr ustanovení, jež  má být nahrazeno.
Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po  případy, v nichž by  bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl.
23 Nařízení Rady (ES)  č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost krajského soudu v Hradci Králové pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc krajského soudu v Hradci Králové.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 6.6.2016  a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

7.1 Správce osobních údajů

Společnost ZASYKO s.r.o. se sídlem Svratouch 45, 53942 Svratouch, zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23333, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

7.2 Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

7.3 Zdroje osobních údajů jsou přímo od subjektů údajů - kupujících. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.4 Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

7.5 Kategorie subjektů údajů

 •          zákazník správce
 •          zaměstnanec správce
 •          dodavatel služby
 •          jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
 •          uchazeč o zaměstnání

7.6 Kategorie příjemců osobních údajů

 •          správce
 •          zpracovatel (IT smluvní partner zajišťující objednané programátorské úpravy, implementace nových verzí aplikací a servisní služby hostingu)
 •          státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

7.7 Účel zpracování osobních údajů

 •          účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 •          plnění smlouvy
 •          plnění zákonných povinností ze strany správce
 •          ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

7.8 Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách,  pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

7.9 Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém nebo skartačním řádu správce (pokud je vypracován) či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

7.10 Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 •          subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů
 •          zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 •          zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

7.11 Práva subjektů údajů

a) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na písemnou žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 •          účelu zpracování,
 •          kategorii dotčených osobních údajů,
 •          příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 •          plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 •          veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 •          skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

b) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 •          Požádat správce o vysvětlení.
 •          Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 •          Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 •          Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce a), má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 •          Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 •          Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce. 

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

Product added to wishlist
Product added to compare.